Závěrečný koncert frekventantů Letní školy barokní hudby

Závěrečný koncert frekventantů Letní školy barokní hudby

Z cest po Hamburku

Na programu zazní oratorium G. P. Telemanna Der Tag des Gerichts. Oratorium je rozčleněno do 4 rozjímání – aktů. V tomto díle snad nejvíce nacházíme syntézu národních slohů – italského, francouzského a německého.

LŠBHTelemannbarokovokálně–instrumentálníkoncert


kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

Příběh

Jedná se o “Singgedicht” (singen-zpívat, das Gedicht – báseň) na téma posledních věcí člověka (smrt, poslední soud, peklo a nebe). Text napsal básník, filozof a teolog Christian Wilhelm Alers, který byl Telemannovým žákem.
Oratorium má 4 části, které vzhledem k autorovi i k obsahu díla jsou nazývány “rozjímáními”.

V prvním rozjímání Bůh přichází se svými svatými, aby soudil. Celé myšlence Posledního soudu se vysmívá Bezvěrec. Soud je podle něho jen pověrou, klamem pro věřící, aby byli snadněji zotročováni. Odporuje mu však Rozumnost, která zdůrazňuje skutečnost Posledního soudu. Ani Výsměch si s lidmi nevěděl rady. První část končí sborem Věřících, kteří v Božím soudu očekávají spravedlnost pro dobré lidi (spásu) i spravedlnost pro lidi zlé (úpění a zatracení) a nadšeně Boha velebí.

Druhé rozjímání začíná sborem, který oznamuje příchod Ježíše a pod jeho spravedlivým hněvem se hroutí světy. Oddanost popisuje všechny jevy (hrom a blesk, bouře, povodeň, rozbouřené moře), které se účastní Kristova příchodu. Víra poté oslavuje, že věřící povstávají a vstupují mezi anděly do nebe ke Kristu, který na sobě nese krvavé rány a blíží se v zářivém majestátu.

Třetí rozjímání je popisem Ježíšova soudu. Oddanost spatřuje Božího anděla pomsty s mečem a polnicí Posledního soudu. Svět je Bohem rozdělen na spravedlivé po pravici a na zavržené po levici. Oddanost pak vidí zlatý Trůn Syna člověka (Krista), jenž za zvuku polnic a hromů bude žehnat i trestat.

Čtvrté rozjímání je poděkováním za spásu spravedlivých a jejich život s Ježíšem v nebi. Začíná rozmarným sborem Andělů a ariózem Jana Evangelisty citací z Apokalypsy o spáse, moci a Království náležejícím nyní Kristu. Oratorium zakončují sbory Nebešťanů.

Program

G. P. Telemann (1681–1767): Der Tag des Gerichts

Obsazení

Historický kontext

Georg Philipp Telemann (1681–1767) – 340 let od narození

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.